Per Capsulam gällande klubbar och information

Per Capsulam 2012-03-06 gällande klubbar och information

Styrelsen har under föregående veckan även hunnit med att fatta sitt andra styrelse beslut, även det gällande Per Capsulam* då vi ännu inte hunnit ha vårt första möte. Beslutet var angående hur vi ska jobba med klubbar och information mot dem. Besluten som togs var:

1. Att uppdra till Jens Jadbäck och Andreas Roseborg att ta kontakt med klubbar i landet.
2. Att uppdra till Jens och Andreas att ta fram ett format kring hur SvePof bör arbeta gentemot klubbarna.
3. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz se över hur SvePof kan hjälpa klubbarna med sponsorskap, material samt utveckla deras verksamhet.
4. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz hitta partners till SvePof som är intresserade av att teckna ramavtal med SvePof som fungerar som en central inköpare/upphandlare.
5. Att uppdra till Jens och Andreas att rapportera tillbaka till styrelsen på samtliga möten hur arbetet fortgår samt löpande till ordföranden.

Rickard Pettersson och Jens Jadbäck reservarade sig mot punkt 4 i beslutet.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.