Kallelse till allmänt medlemsmöte 9 september.

Svenska Pokerförbundet kallar härmed dess medlemmarna till allmänt medlemsmöte söndagen den 9 september 2012 kl 13.00.

Plats: Rum Bjerke, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

Vi beräknar att mötet kommer ta ca 3 timmar.

Kallelse till det allmänna medlemsmötet sker genom mail till samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar samt även via svenska pokerförbundets hemsida.

Samtliga handlingar till medlemsmötet, inklusive föredragningslista, förslag till budget, föregående års bokslut, revisionsberättelser, propositioner och eventuella motioner med styrelsens utlåtande kommer via mail delges samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar senast 10 dagar innan mötet. Samtliga handlingar kommer samtidigt att finnas tillgängliga på hemsidan och även finnas kopierade och utlagda vid mötet.

Edit 30 aug: Du hittar nu handlingarna här

Ärende som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall via mail inkomma till styrelsen, på info@svenskapokerforbundet.se, senast 20 augusti kl 13.00. (20 dagar innan mötet i enlighet med stadgan)

Du behöver inte anmäla dig för att komma till det allmänna medlemsmötet men vi uppskattar om du ändå meddelar oss på ifall du kommer då det hjälper oss att planera mötet. Du kan informera oss på info@svenskapokerforbundet.se. Det går utmärkt att bli medlem på plats innan mötet.

Välkomna

/Svenska pokerförbundets styrelse.

Förslag till dagordning för allmänt möte 9 september 2012

1. Mötets öppnande
2. Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt
3. Beslut av mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Bordlagd fråga: Verksamhetsberättelse 2009
7. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2009
8. Bordlagd fråga: Bokslut 2010
9. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2010
10. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2010
11. Bordlagd fråga: Bokslut 2011
12. Bordlagd fråga: Revisonsberättelse 2011
13. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011
14. Bordlagd fråga: Fastställande av budget 2012
15. Motioner inkomna senast 20 augusti 13.00
16. Revisionen 07-10 – genomgång och beslut på åtgärd
17. Val av revisor – fyllnadsval Stellan Andersson
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande