Dom i Kammarrätten ger pokerspelare rätt

Skatteverket har i en stor kontroll granskat kring 300 svenska pokerspelares vinster på spelsajter som har sina säten utanför det europeiska samarbetsområdet EES.

I en dom i kammarrätten den 18 februari 2014 säger man att nettobeskattningen ska ske per år och inte anordnare och att vinster från Full Tilt Poker inte ska beskattas. I domen fastslår man även att PokerStars i och med sin licens på Malta sedan januari 2012 är skattefritt och att spelare kan kvitta sina vinster från tidigareår mot sina förluster respektive vinster online mot live och vice versa

Svenska Pokerförbundets juridiska rådgivare Mannheimer Swartling säger följande efter domslutet:

Skatteverket kan ompröva ett tidigare fattat beslut om en skattskyldig kommer in med en sådan begäran senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har löpt ut. För att exempelvis få ett beslut avseende beskattningsåret 2008 omprövat så måste den skattskyldige alltså komma in med en sådan begäran senast vid årsskiftet 2014/2015. Därefter är beskattningsåret 2008 ”stängt” (och beskattningsåret 2009 ”stänger” vid årsskiftet 2015/2016 osv.).

Emellertid går det inte att få ett tidigare fattat beslut omprövat av Skatteverket om frågan redan har avgjorts av domstol. Om en skattskyldig exempelvis överklagat ett tidigare beslut från Skatteverket och fått en negativ lagakraftvunnen dom så är den frågan ”stängd” för en förnyad omprövning. Skälet är att frågan då anses rättskraftigt avgjord. Detta är en grundläggande princip och det enda undantaget som finns från den principen är om ett tidigare fattat beslut avviker från rättstillämpningen i ett senare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Det går heller inte att begära omprövning av en fråga som är föremål för en pågående domstolsprocess utan då får istället argumentationen föras in i den pågående processen.

Ovanstående kan tyckas märkligt men innebörden av detta är alltså att skattskyldiga som inte klagat på Skatteverkets beslut kan hamna i en bättre situation eftersom de då har möjlighet att få frågan prövad på nytt så länge som den ovan angivna tidsfristen inte har löpt ut medan skattskyldiga som har överklagat Skatteverkets beslut och fått en negativ lagakraftvunnen dom inte har den möjligheten.

Mot den bakgrunden anser vi sammanfattningsvis följande.

· Vi ser inget hinder mot att skattskyldiga (i) för vilka omprövningsfristen inte har gått ut, och (ii) som inte har överklagat Skatteverkets tidigare beslut, går in med en begäran om omprövning med hänvisning till domen och helst då också den utredning som åberopats i domen om var FullTilts verksamhet för att organisera och styra spelet har varit belägen.

· Vi ser heller inget hinder mot att skattskyldiga som befinner sig i en pågående domstolsprocess går in med en sådan hänvisning i processen.

· För de skattskyldiga som har fått en negativ lagakraftvunnen dom är möjligheten till omprövning stängd.

· Mot bakgrund av de individuella skillnader i förutsättningar som kan antas vara för handen med anledning av ovanstående tror vi det är svårt att hantera dem som grupp utan var och en måste se över sina egna processuella förutsättningar.