Årsmötet framflyttat!

Styrelsen i Svenska Pokerförbundet har i en enig styrelse beslutat att flytta fram det planerade årsmötet till den 18:e April 2021. Ny tid kommer att meddelas senare.
Styrelsen fattar beslutet av flera olika anledningar:

  • Vi vill inte att en eventuell ny styrelse påverkar genomförandet av Poker-SM Online, som är planerat att genomföras så tätt inpå årsmötet. En eventuell ny styrelse bör ges längre tid till att sätta sig in i arbetet innan en sådan viktig händelse äger rum.
  • Styrelsen har inte varit tydliga nog mot Valberedningen med när vi önskade ha in handlingar, eller via vilka kanaler, samt på vilket sätt vi önskade få in dem.
  • Missförstånd mot praxis inom föreningen och med hur styrelsen kallat till årsmötet 2021 (P.g.a. covid-19) har lett fram till att handlingar som tidigare år godkänts nu till viss del ej har accepterats.

Med anledning av att framflytten av årsmötet ej ska kunna uppfattas som en ”kupp” eller försök till att påverka utfallet av årsmötet har styrelsen beslutat att:

  • Endast de nitton (19) medlemmar som anmält sin närvaro enligt ursprungskallelsen kommer att få rätt att yttra sig, ställa frågor, eller rösta under stämman. (Medlemmar som ej anmält sin närvaro enligt ursprungskallelse kommer dock ges möjlighet att följa årsmötet, men ej ges möjlighet till att yttra sig eller rösta under årsmötet).
  • Valberedningen får uppdraget att ta fram ett eller flera förslag på styrelse. För att vara nominerad till styrelse måste individen enligt praxis inom föreningen vara medlem när årsmötet börjar.
  • De medlemmar som föreslås ska dels själva innan årsmötet ha accepterat att ingå i de förslagen som läggs fram. De ska också ges möjligheten att presentera sig själva om så önskas i samband med att handlingar skickas ut.
  • P.G.A. att föreningen behöver ha en styrelse som kan arbeta tillsammans ska ingen via personval behöva ingå i en styrelse där de i förväg inte kunnat ta ställning till om de vill ingå i den styrelsen eller ej.
  • Samtliga nomineringar enskilda såväl som förslag på hela styrelser skall sändas till valberedningens adress, svepofvalberedning@gmail.com

Inom kort och efter samråd med valberedningen kommer mer information om mer exakta datum för nya nomineringar till styrelse och andra förtroendevalda.

För mer information vänligen kontakta styrelsen på info@svenskapokerförbundet.se