Category Archive: Ekonomi

 1. Update angående Revisionen

  6 Comments

  Revisionen, denna never ending story. Så vad har då hänt sedan sist?

  Sommaren med tillhörande semestrar och lediga dagar har kommit och gått. Arbetet med revisionen har dock gått vidare. Nyligen har ett kravbrev gått ut till den berörda styrelsen och diskussion med dess dåvarande ordförande Peder Månsson pågår just nu.

  Efter att Mauritz lämnade styrelsen tidigare i år är det nu Rickard (huvudansvar) tillsammans med kassör Fredrik G och revisor Ronnie N som driver arbetet med revisionen.

  Hjulet är fortfarande i rullning alltså och har kommit lite längre på vägen mot avslut på denna tråkiga historia. Vi fortsätter som alltid att informera när något mer sker.

 2. Revisionen fortsätter

  Kommentarer inaktiverade för Revisionen fortsätter

  I och med att föregående ordförande för en månad sedan inkommit med ytterligare, tidigare saknade, underlag för bokföringen avseende tidigare styrelsers mandatperioder har vi tvingats till omtag vad gäller revisionen. En av våra revisorer, Ronnie Nestor, håller i skrivande stund på att gå igenom materialet varför vi ber att få återkomma i ämnet när ekonomigruppen haft tillfälle att gå igenom de nya uppgifterna tillsammans med revisorn.

 3. Kallelse till årsmöte 2013

  3 Comments

  Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 16/2 2013 kl 13.00 på Hotell Anglias i Stockholm.

  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 27:e Januari kl 24:00. Motioner och frågor skickas till info@svenskapokerforbundet.se

  Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 31/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

  Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

  2013 års medlemsavgift är av årsmötet 2012 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att medlem skall vara röstberättigad.

  Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

  Denna kallelse har även skickats ut via mail till samtliga medlemmar.

  Välkomna!

  /Styrelsen Svenska Pokerförbundet

 4. Kallelse till allmänt medlemsmöte 9 september.

  16 Comments

  Svenska Pokerförbundet kallar härmed dess medlemmarna till allmänt medlemsmöte söndagen den 9 september 2012 kl 13.00.

  Plats: Rum Bjerke, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

  Vi beräknar att mötet kommer ta ca 3 timmar.

  Kallelse till det allmänna medlemsmötet sker genom mail till samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar samt även via svenska pokerförbundets hemsida.

  Samtliga handlingar till medlemsmötet, inklusive föredragningslista, förslag till budget, föregående års bokslut, revisionsberättelser, propositioner och eventuella motioner med styrelsens utlåtande kommer via mail delges samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar senast 10 dagar innan mötet. Samtliga handlingar kommer samtidigt att finnas tillgängliga på hemsidan och även finnas kopierade och utlagda vid mötet.

  Edit 30 aug: Du hittar nu handlingarna här

  Ärende som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall via mail inkomma till styrelsen, på info@svenskapokerforbundet.se, senast 20 augusti kl 13.00. (20 dagar innan mötet i enlighet med stadgan)

  Du behöver inte anmäla dig för att komma till det allmänna medlemsmötet men vi uppskattar om du ändå meddelar oss på ifall du kommer då det hjälper oss att planera mötet. Du kan informera oss på info@svenskapokerforbundet.se. Det går utmärkt att bli medlem på plats innan mötet.

  Välkomna

  /Svenska pokerförbundets styrelse.

  Förslag till dagordning för allmänt möte 9 september 2012

  1. Mötets öppnande
  2. Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt
  3. Beslut av mötets behöriga utlysande
  4. Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Bordlagd fråga: Verksamhetsberättelse 2009
  7. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2009
  8. Bordlagd fråga: Bokslut 2010
  9. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2010
  10. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2010
  11. Bordlagd fråga: Bokslut 2011
  12. Bordlagd fråga: Revisonsberättelse 2011
  13. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011
  14. Bordlagd fråga: Fastställande av budget 2012
  15. Motioner inkomna senast 20 augusti 13.00
  16. Revisionen 07-10 – genomgång och beslut på åtgärd
  17. Val av revisor – fyllnadsval Stellan Andersson
  18. Övriga frågor
  19. Mötets avslutande

 5. Ny sida – Funktionärer 2005-2011

  6 Comments

  Det har efterfrågats en historisk återblick över vilka som har suttit i styrelsen och vi har nu gått igenom de protokoll och verksamhetsberättelser som finns att tillgå och tror att vi har hittat rätt personer till rätt år. I dokumentet finns även länkar till de verksamhetsberättelser som respektive styrelse är ansvariga för. Tyvärr finns inte samtliga verksamhetsberättelser tillgängliga. Vi jobbar på att få fram dem och publicerar dem när vi får tag på dem.

  Här hittar du sidan.

  Denna historiska återblick har tagit ganska lång tid att få fram och det har helt enkelt varit för att vi velat vara säkra på att vi fått med rätt namn på rätt år. Detta är inte minst viktigt då vi ju har en revision som pågår för fullt.

  Vi är medvetna om att de dokument vi har att tillgå kansek inte är tillförlitliga till 100% och de finns också en chans att tryckfelsnisse kan ha varit framme vid skapandet av dokumentet. Hittar ni några fel eller känner till någon eller något som vi missat så hör av er på info@svenskapokerforbundet.se så ska vi försöka fixa det så snabbt som möjligt.

  Vi vill främst tacka Anders Andersson, Ola Brandborn, Murat Sahan och Peder Månson för er hjälp med att bena ut detta dokument.

 6. Revison för verksamhetsåren 2007-2009

  38 Comments

  Det kanske mest efterlängtade dokumentet är äntligen klart för era ögon. Nedan finns beskrivit hur vi arbetat med revisionen, vilka steg som tagits, vilka som varit inblandade, ett revisions-PM från revisor samt styrelsens kommentar.

  Arbetet med revisionen startade med att styrelsen utsåg en ekonomigrupp på det första styrelsemötet i Mars. Helgen den 4-5 Maj 2012 utförde ekonomigruppen, bestående av Fredrik Götesson, Rickard Pettersson, Jens Jadbäck (styrelsen) och Ronnie Nestor (revisor) revision på samtliga räkenskaper från verksamhetsåren 2007-2009. Arbetet gjordes i huvudsak av Fredrik, förbundets kassör, och Ronnie, förbundets revisor.

  Arbetet sammanfattades muntligt den 5 maj för de styrelsemedlemmar som kunde närvara (Rickard, Jens, Fredrik, Lina, Andreas och Mauritz). Övriga styrelsemedlemmar fick informationen via telefon och mail. Ronnie återvände sedan hem och författade det Revisions-PM som finns länkat här nedan.

  Revisions-PM’et har sedan det skickades från Ronnie till ekonomigruppen granskats av styrelsen och även av Stellan Andersson, revisorssuppleant. Styrelsen har sedan beslutat sig för vad vår kommentar till revisionen är och den kan du läsa efter länken till PM’et.

  Klicka här för Revisions-PM_SVEPOF_2007-2009

  Kommentar från styrelsen
  ”Den nuvarande styrelsen finner de f.d styrelsernas hantering av ekonomin under åren 2007-2009 klandervärd och tar bestämt avstånd ifrån det sätt den övergripande hanteringen av medlemmarnas medel skötts. Vidare anser vi att flera poster, om än ej olagliga, varit mycket oetiska – däribland ett antal mer eller mindre ospecificerade barnotor samt hotellräkningar på relativt höga belopp, främst i samband med SM-tävlingarna i Tallinn.

  Ingen annan styrelse eller medlem verkar ha reagerat eller ifrågasatt dessa inköp vid tidigare tillfälle. Detta godtyckliga accepterande genom tystnad eller, i brist på bättre ord, brist på handlingskraft förvånar oss mycket. Framförallt eftersom det är ett så otroligt stort intresse kring detta nu.

  Styrelsen har rådgjort med revisor som inte funnit några olagligheter och kommer därför inte att göra rättssak av ärendet nu. Vi lämnar dock revisionen öppen i det fall andra behöriga skulle vilja granska underlaget. Vi kommer att kontakta en affärsjurist för att se vilka skyldigheter och rättigheter vi faktiskt har här. Det är vår klara åsikt att vi inte står bakom att ge ansvarsfrihet för åren 2007-2009 till de styrelser som hade ansvaret då.”

  Vi vill gärna poängtera att uppdraget från årsmötet var ”att noggrant utreda om något oegentligt har skett” med räkenskaperna under dessa år och det är vad vi gjort.

  Vi har för övrigt också mottagit räkenskaperna för 2010-2011 och kommer vid nästa styrelsemöte bjuda in Ronnie och Stellan så de kan titta på dem också. Detta gör det möjligt för oss att också bestämma datum för det extrainsatta medlemsmötet på nästa styrelsemöte.

  Pokerförbundets styrelse vill framförallt tacka Ronnie och Stellan för deras hjälp med detta arbete.

  EDIT 2012-06-28: Vi har nu lagt till en sida där samtliga styrelsemedlemmar 2005-2011 finns. Du hittar den här

 7. Ekonomigruppen har haft möte

  66 Comments

  Ekonomigruppen träffades helgen 4-6 Maj för att gå igenom samtliga ekonomisk dokument rörande åren 2007-2009. Detta var en effekt av det årsmötesbeslut som togs 27 februari.

  Beslutet löd: Att Jens Jadbäck uppdras att tillsammans med revisor noggrant utreda om något oegentligt har skett under åren 07-10.

  Styrelsen konkretiserade detta genom att utse en ekonomigrupp bestående av styrelsemedlemmarna Jens J, Rickard P, Fredrik G samt revisor Ronnie Nestor.

  Under mötet, som gick av stapeln i Stockholm, så gick gruppen igenom all dukumentation som fanns att tillgå. Det innebar Pokerförbundets samtliga fakturor och verifikationer från 2007, 2008, 2009. Gruppen har nu en bra koll på vad som skett och inväntar nu bokslutet från 2010 och 2011 för att få en helhetsbild. Dessa kommer vi inom kort att få från den avgående styrelsen.

  Vad som sker nu är att revisorn kontaktar den person som var revisor under 2007-2009 för några frågor och sätter sedan, när vi fått in 2010 och 2011 års bokslut, ihop ett dokument som styrelsen och medlemmarna får tillgång till. Styrelsen fattar sedan beslut utifrån vad som kommer fram i den utredningen.

  Svenska pokerförbundet vill tacka vår revisor Ronnie Nestor för ett fantastiskt arbete.